Četvrtak Srp 19

Dodjeljeni nazivi ulica i trgova

DODJELJENI NAZIVI ULICA i TRGOVA u Cisti Velikoj
 

ODLUKA O IMENOVANJU download u word-formatu OVDJE

Na temelju članka 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br.16/07), članka 14. I 31. Statuta Općine Cista Provo („Službeni glasnik Općine Cista Provo“ br.2/09), Općinsko vijeće na sijednici održanoj 17.ožujka 2010.g. donijelo je :

 

ODLUKU

O IMENOVANJU ULICA NA PODRUČJU MJESTA CISTA VELIKA

 

 

                                         Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se imena ulica u mjestu Cista Velika kako slijedi :

 

1.  Cesta dr. Franje Tuđmana  - Počinje na istoku sela Cista Velika točnije na Crljivici, prolazi kroz cijelo naselje i završava na zapadu, na mjestu razgraničenja sa Biorinama

 

2.  Trg Mate Vučka Čigre – Obuhvaća prostor u središtu Naselja Cista Velika, a omeđuju ga stara i nova zgrada pošte sa istoka i zapada, sa sjevera je zgrada doma, a sa juga ga zatvara državna cesta D-60

 

3.  Rupe – Počinje na odvojku sa državne ceste D-60 za zaseok Gornji Burazini, prolazi kroz cijeli zaseok, gdje na kraju i završava

4.  Ul. Kardinala Alojzija Stepinca – Počinje na odvojku sa državne ceste D-60 za Čelane, prati put do vrha Čelana, gdje i završava.

 

5.  Berića put – Odvaja se sa “ Ul. Kardinala Alojzia Stepinca“ i prati zapadni dio Čelana do zadnjih kuća u Berićima

 

6.  Keglji – Počinje na odvojku sa državne ceste D-60, istočni ulaz u zaseok Keglji, obuhvaća cijeli zaseok, te se spušta na Državnu cestu D-60, tj. zapadni ulaz u Keglje

 

7.  Abelov put – Počinje na odvojku sa državne ceste D-60, odnosno ulazu u zaseok Klarići, prolazi cijelim zaseokom do spoja sa ulicom „Keglji“, gdje završava.

 

8.  Progon – Počinje na silazu sa državne ceste D-60 prema Kurtovićima i Vučemilima, prati put sa obadvije strane te izlazi na podrticu, odnosno cestu za Dobranje

 

9.  Kurtovići – Odvaja se sa Progona prema istoku obuvaća Kurtoviće gdje i završava

 

10.  Vučemili – Odvaja se sa Progona prema zapadu obuhvaća Vučemile gdje i završava

 

11.  Ćubelići – Počinje na odvojku sa državne ceste D-60 prema zaseoku Ćubelići, istoga obuvaća, da bi na krju sela završila

 

12.  Šonjići – Počinje od kraja „Ćubelića“ a završava na kraju zaseoka Šonjići kojega i obuhvaća

 

13.  Blajburška ulica – Počinje na odvojku sa državne ceste D-60 prema Vučkima divljacima, obuhvaća zaseok gdje na kraju i završava

 

14.  Ul. dr.Ante Starčevića – Počinje na odvojku sa državne ceste D-60 prema Vučkima ćelićima, obuhvaća cijeli zaseok gdje i završava

 

15.  Ul. Don Rade Rilova – Počinje kod starog groblja i mrtvačnice, a završava kod novog groblja

 

16.  Dobranjska ulica – Počinje na odvojku sa državne ceste D-60 prema Dobranjama, prati put i završava poviše stare Župske kuće

 

17.  Gradina –Trono – Počinje na odvojku ceste Cista Velika-Dobranje prema zapadu i obuvaća zaseoke Kapulice i Vuice, zatim obuhvaća Magliće, Banoviće i Careviće te se vraća na državnu cestu D-60 kod ulaza za Magliće

 

18.  Ćosin put  - Počinje na odvojku sa državne ceste D-60 prema zaseoku Ćoso, prati put, obuvaća zaseoke Ćoso i Ramić i produžava prema Lugarovićima koje obuhvaća i tu prestaje.

 

19.  Šečin put – Počinje na odvojku sa „Stare ceste“ prema zaseoku Šetke, obuhvaća cijeli zaseok gdje i završava

 

20.  Kutleše – Počinje na odvojku sa „Stare ceste“ prema zaseoku Kutleše, obuhvaća cijeli zaseok gdje i završava

 

21.  Pržići– Počinje na odvojku sa „Stare ceste“ prema pržićima, obuhvaća cijeli zaseok gdje i završava

 

22.  Stara cesta – Obuhvaća sve kuće na staroj cesti između Ciste Velike i Biorina a završava na mjestu razgraničenja prije navedenih naselja

 

23.  Ul. Sv.Ane -  Počinje na istočnom ulazu u zaseok Dajak sa državne ceste D-60, obuhvaća sve kuće u zaseoku i završava na granici sa zaseokom Pleić-Buličić

 

24.  Ul.Satnika Ivana Pleića – Počinje na mjestu gdje završava „Ul. Sv. Ane“ ide prema zapadu, obuhvaća sve kuće u Pleićima-Buličićima i završava na zapadnom ulazu u zaseok sa  državne ceste D-60

 

25.  Put Visočice – Odvaja se sa „Ul. Satnika Ivana Pleića“ prema jugu, obuhvaća zaseok Mlikotić gdje i završava

 

26.  Griva – Počinje od kraja „Ul. satnika Ivana Pleića“, obuhvaća Pleiće i Lozančiće a završava na granici sa Biorinama

 

27.  Ul. braće Radić – Odvaja se sa državne ceste D-60 kod Banovića prema jugu, odnosno krčini gdje završava a obuhvaća sve kuće između

 

28.  Crkveni put – Odvaja se sa  državne ceste D-60 prema jugu, odnosno zasoku Rojnice, obuhvaća isti zaseok gdje i završava.

 

29.  Ul. don Filipa Mandarića – Odvaja se sa državne ceste D-60 prema zaseoku Mandarić , obuvaća istoga , a tu i završava

 

30.  Donji Burazini – Odvaja se sa državne ceste D-60 prema donjim Burazinima, obuhvaća cijeli zaseok gdje i završava

 

31.  Vitrenik– Odvaja se sa „Ul. donji Burazini“ prema prema Kuićima, obuhvaća Kuiće a završava kod „Galića spomenika“

 

32.  Poljička ulica – Odvaja se sa Državne ceste D-60 prema Katunima-Balićima, obuhvaća obadvije strane puta , i završava kod „Borovišća“.

 

33.  Ul. fra Serafina Raiča – Odvaja se sa „Poljičke ulice“ prema zaseoku Raiči, obuhvaća Raiče gdje i završava.

 

  

 

Članak 2.

 

Grafički prikaz ulica iz članka 1. ove Odluke, satavni je dio Odluke i nije predmet objave.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Cista Provo“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CISTA PROVO

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:015-08/10-01/04

URBROJ:2129/02-01-10-01

Cista Provo, 17.ožujka 2010.g.

 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                      MATE BUDIĆ